Köpvillkor

Generella villkor för köpkunder

• Samtliga avtalsvillkor för köp av objekt hos Auktionisten i Södertälje AB finns angivna på företaget Auctionets hemsida wwww.auctionet.com. Det är kundens skyldighet att läsa dessa villkor samt följa de angivna villkoren för köp.  Det åläggs köparen att hålla sig uppdaterad om köpta objekt samt fullgör betalningar och hämtningar inom utsatt tid.


Avgifter

• 22,5% provisionsavgift per objekt

• 80 kr slagavgift per objekt

• Vissa föremål är knutna till upphovsrättslagen. Därvid kan det förekomma tilläggsavgift.

Samtliga försäljningsprovisioner och avgifter inkluderar moms.

Betalningsvillkor

För varje enskilt Auktionsobjekt som sålts tillkommer en försäljningsprovision samt en slagavgift enligt ovan. Den Vinnande Kunden kan även komma att ansvara för betalning av följerätts-/konstnärsavgift ”BUS”.

Det åligger den Vinnande Kunden att ta del av samtliga gällande avgifter som gäller vid köp av Auktionsobjektet. Den Vinnande Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter. Betalning av köpeskillingen ska ske inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion.

Villkoren för lagstadgad ångerrätt gäller för konsumenter vid inköp på nätauktioner, se nedan.


Förvaringsvillkor

Det åläggs köparen att inom 5 kalenderdagar efter avslutad auktion avhämtat eller beställt transport. Används Auktionisten i Sörmland AB alternativ till transport skall detta meddelas inom 5 kalenderdagar. Därefter upphör Auktionisten i Sörmland ABs försäkring och ansvar för vårdnaden av föremålet. Auktionisten i Södertälje AB har då en oinskränkt rätt att vidtaga följande alternativa åtgärder:

• Utan kontakt med köparen och på köparens bekostnad, med speditör, transportera föremålet till annat förvaringsutrymme. Köparen debiteras transportkostnaden samt en förvaringsavgift om 50kr per kalenderdag.


• Utan kontakt med köparen, sälja om föremålet på nytt för köparens räkning, i dessa fall har Auktionisten i Södertälje AB oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt bestämma om bevakningspris (”Begärt pris”) är nödvändigt.

Ångerrätt

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. 

Köparen ska meddela Auktionisten i Södertälje AB att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Auktionsobjektet i sin egen eller via ombuds besittning. 

Meddelande om ångrat köp ska innehålla Auktionsobjektets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Auktionisten i Södertälje AB via e-post. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kontot. 

Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Auktionsobjektet. Har Auktionsobjektet avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till Auktionisten i Södertälje AB. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till Auktionisten i Södertälje AB. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Auktionsobjektet skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Auktionsobjektet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.  

Fullmakter för avhämtning av föremål

• Kontoinnehavaren har möjlighet att utfärda en fullmakt för den person som ansvarar för att hämta föremålet. Fullmakten skall skriftligen skrivas och skall innehålla personuppgifter som styrker identiteter samt vara Auktionisten i Södertälje AB tillhanda hos Auktionisten i Södertälje AB innan föremålet hämtas.


Ansvar för fel

• Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Föremål som redovisas på bild får endast ses som en vägledning för bedömning av skick och kvalitet på föremålet. I beskrivningens skaderapport redovisas i bästa möjliga mån vad Auktionisten i Södertälje AB upptäckt genom en översiktlig okulär besiktning.  Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionsavslut bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.


• Ur och urverk säljes som konstföremål och Auktionisten i Södertälje AB svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare.


• Uppgifter som lämnats i beskrivningen angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig med mindre än att den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet.


• Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte för att uppgifter i och utformning av fullmakter är juridisk korrekta, därvid tar Auktionisten i Södertälje AB inte ansvar för föremål som uppfyller behörigheten för hämtning av föremål om inte grov försumlighet kan konstateras.


• Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte för skador som kan uppkomma i transporter mellan Auktionisten i Södertälje AB och förvaringsplats eller mellan Auktionisten i Södertälje AB och olika förvarings eller utlämningsställen.


• Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.