Köpvillkor

PROVISIONER

•  20 % provisionsavgift per objekt, inkl. moms

•  100 kr slagavgift per objekt inkl. moms

•  Vissa föremål är knutna till upphovsrättslagen. För dessa föremål tas ut en avgift om 5%. Se vidare under www.bildupphovsratt.se.


BETALNINGSVILLKOR

För varje enskilt auktionsobjekt som sålts tillkommer en försäljningsprovision samt en slagavgift. Den Vinnande Kunden kan även komma att ansvara för betalning av följerätts-/konstnärsavgift.

Det åligger den Vinnande Kunden att ta del av samtliga gällande avgifter som gäller vid köp av Auktionsobjektet. Den Vinnande Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter. Betalning av köpeskillingen ska ske inom sju (7) kalenderdagar efter avslutad auktion.

Om betalning inte har erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter avslutad auktion, har Auktionisten i Södertälje AB rätten att häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada. Om köpet hävs har Auktionisten i Södertälje AB rätten att, utan att först underrätta den Vinnande Kunden, sälja om Auktionsobjektet till den värdering och det bevakningspris som Auktionisten i Södertälje AB finner lämpligt. Vid omförsäljning av Auktionsobjektet äger Auktionisten i Södertälje AB rätt att från erhållet belopp göra avdrag för eventuella fordringar samt kostnader för omförsäljningen av Auktionsobjektet. Efter avräkning av sådana kostnader kommer eventuella överskjutande belopp att redovisas till den Vinnande Kunden. Den Vinnande Kunden ska, om det slutpris som uppnås vid omförsäljningen av Auktionsobjektet inte täcker kostnaderna som Auktionisten i Södertälje AB hade för omförsäljningen, betala mellanskillnaden till Auktionisten i Södertälje AB.


FÖRVARINGSVILLKOR

Efter erlagd betalning skall samtliga föremål hämtas senast inom 7 kalenderdagar efter auktionsavslut. Därefter upphör Auktionisten i Södertälje ABs försäkring och ansvar för vårdnaden av föremålet. Auktionisten i Södertälje AB har då en oinskränkt rätt att vidtaga följande alternativa åtgärd:

•  Inom sju dagar efter att föremålet är betalt skall köparen ha hämtat ut föremålet. Därefter tillträder en förvaringsavgift om 10 kr/dag om inget annat bestäms. När förvaringsavgiften har vuxit till värdet av föremålet har Auktionisten i Södertälje AB all rätt att sälja om föremålet i Köparens namn till en bevakning som bestäms av Auktionisten i Södertälje AB.


FULLMAKTER FÖR AVHÄMTNING AV FÖREMÅL

•  Kontoinnehavaren har möjlighet att utfärda en fullmakt för den person som ansvarar för att hämta föremålet. Fullmakten skall skriftligen skrivas och skall innehålla personuppgifter som styrker identiteter samt vara Auktionisten i Södertälje AB tillhanda hos Auktionisten i Södertälje AB innan föremålet hämtas.


ÅNGERRÄTT

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svensk lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas.

Ångerätten gäller i 14 dagar från det att föremålet är betalt och uthämtat. Köparen ska meddela Auktionisten i Södertälje AB att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton dagar från och med den dag Köparen får det köpta Auktionsobjektet i sin egen eller via ombuds besittning.

Meddelande om ångrat köp ska innehålla Auktionsobjektets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Auktionisten i Södertälje AB via e-post. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kontot.

Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera auktionsobjektet. Har Auktionsobjektet avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till Auktionisten i Södertälje AB. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till Auktionisten i Södertälje AB. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Auktionsobjektet skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Auktionsobjektet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.

Returnerade Auktionsobjekt vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Auktionsföretaget för avhämtning av Köparen. Om Auktionsobjektet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport. När Auktionisten i Södertälje AB har tagit emot Auktionsobjektet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Auktionsobjektets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Auktionsobjektet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Auktionisten i Södertälje ABs standardleverans samt förvaringsavgift för de dagar Auktionisten i Södertälje AB förvarat Auktionsobjektet och som överstiger sju (7) kalenderdagar.

Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. Om Auktionisten i Södertälje AB bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud, förbehåller sig Auktionisten i Södertälje AB rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten.

En avgift för auktionen genomförande som motsvarar Auktionisten i Södertälje ABs köpare provision och slagavgiften 100 kr debiteras köparen vid ångrat köp.


REKLAMATIONER

Reklamation kan åberopas då kunden anser att beskrivning, kondition och bilder inte uppvisar korrekt information. I de fall där en reklamation är godkänd åtar sig Auktionisten i Södertälje AB att återbetala varans försäljningsvärde samt de avgifter som tillkommer för återlämning av föremålet till auktionshuset.


ANSVAR FÖR FEL

•  Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Föremål som redovisas på bild får endast ses som en vägledning för bedömning av skick och kvalitet på föremålet. I beskrivningens skaderapport redovisas i bästa möjliga mån vad Auktionisten i Södertälje AB upptäckt genom en översiktlig okulär besiktning.  Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionsavslut bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä och glasyr.

•  Ur och urverk säljes som konstföremål och Auktionisten i Södertälje AB svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare.

•  Uppgifter som lämnats i beskrivningen angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig med mindre än att den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet.

•  Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte för att uppgifter i och utformning av fullmakter är juridisk korrekta, därvid tar Auktionisten i Södertälje AB inte ansvar för föremål som uppfyller behörigheten för hämtning av föremål om inte grov försumlighet kan konstateras.

•  Auktionisten i Södertälje AB ansvarar inte för skador som kan uppkomma i transporter mellan Auktionisten i Södertälje AB och förvaringsplats eller mellan Auktionisten i Södertälje AB och olika utlämningsställen.

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.